Medlemssidor

Välkommen!

Nedan hittar ni  medlemsinformation samt protokoll och redovisning av föreningens arbete.

Vi anser det viktigt att redovisa vår verksamhet och ge våra bidragsgivare insyn och möjligheten att enkelt se hur föreningen arbetar.

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Välkommen till dina medlemssidor!
Här hittar du aktuella artiklar och nyheter.

Stockholm 2020-04-30

 

Kallelse till Årsmöte 2020.

Föreningen kallar till årsmöte torsdag den 14 maj 2020 kl 17.00 vid föreningens lokaler på Sjöängsvägen 2 i Sollentuna.

Vi måste ha din anmälan om deltagande senast fredagen den 8 maj.

Med brev till: Curo Sjöängsvägen 2, 192 72 Sollentuna

Med e-post: info@curo.nu

OBS! När du kontaktar Curo, skriv ditt namn och adress och telefonnummer

Enligt föreningens stadgar skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän

3. Årsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och sekreterare

7. Val av styrelseledamöter 1-3 stycken och val av suppleant/er

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Bestämmande av medlemsavgifter

11. Övriga frågor och inkomna motioner

Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Roland Eriksson, Styrelsens ordförande

 

Valberedningens förslag

Till nya styrelsemedlemmar föreslår valberedningen att Årsmötet 2020 utser följande styrelse:

Roland Eriksson, ordförande på 1 år

Kanthie Andersson, ledamot på 1 år

Kjell Skytt och Jonas Stavegren ledamöter på 2 år

Lars Larsson och Johnny Storskörd, suppleanter på 1 år

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar på sina uppdrag ytterligare 1 år.

Gunnar Jansson, ledamot

 


 


Förvaltningsberättelse 2019 

Förvaltningsberättelse 2018

Förvaltningsberättelse 2017  

Förvaltningsberättelse 2016  

Förvaltningsberättelse 2015  

Förvaltningsberättelse 2014  

Förvaltningsberättelse 2013  

Förvaltningsberättelse 2012  

Förvaltningsberättelse 2011  

Förvaltningsberättelse 2010  

Förvaltningsberättelse 2009 

Förvaltningsberättelse 2008 

Revisionsberättelse för 2019  

Revisionsberättelse för 2018

Revisionsberättelse för 2017 

Revisionsberättelse för 2016 

Revisionsberättelse för 2015 

Revisionsberättelse för 2014 

Revisionsberättelse för 2013 

Revisionsberättelse för 2012 

Revisionsberättelse för 2011 

Revisionsberättelse för 2010 

Revisionsberättelse för 2009 

Revisionsberättelse för 2008 


Årsmötesprotokoll 2020  

Årsmötesprotokoll 2019


Årsmötesprotokoll 2018


Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2010 

Årsmötesprotokoll 2009 
SFI Rapporter för 2019   

SFI Rapporter för 2018 

SFI Rapporter för 2017

SFI Rapporter för 2016

SFI Rapport för 2015

SFI Rapport för 2014

SFI Rapport för 2013

SFI Rapport för 2012

SFI Rapport för 2011

SFI Rapport för 2010

SFI Rapport för 2009

SFI Rapport för 2008 
Image

Skänk en gåva

Plusgiro: 647303-7
OCR-inbet Pg: 4983501-0
Bankgiro: 5146-2869
Swish-betalning: 1236908412

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Sjöängsvägen 2
19272, Sollentuna
Tel: 08-626 96 62
Org.nr: 802407-6047
Telefontider Mån-Tors 13-16